Co je to Czech POINT?

Projekt Czech POINT vznikl jako reakce na současnou situaci při komunikaci občanů s úřady. Lidé musí běhat mezi úřady a jeden úřad vydá výpis z obchodního rejstříku, druhý jim vydá výpis z katastru nemovitostí a třetí výpis z rejstříku trestů.

Projekt Czech POINT tuto situaci změní. Umožní lidem získat veškeré potřebné dokumenty pouze na jediném místě a na počkání.

Jaké ověřené výpisy Czech POINT poskytuje:

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
    Katastr nemovitostí
    Živnostenský rejstřík

Výpisy z neveřejných evidencí:

Výpis z rejstříku trestů
Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Postup vydávání ověřeného výpisu z veřejných evidencí:
Před vydáním ověřeného výstupu z veřejných informačních systémů je nutné znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup:

Výpis z katastru nemovitostí:
Co dostanete: Úplný výpis Listu vlastnictví
Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo Listu vlastnictví

Výpis ze živnostenského rejstříku:
Co dostanete: Úplný výpis ze Živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo živnostníka)

Výpis z obchodního rejstříku:
Co dostanete: Úplný výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Před jeho zhotovením budete seznámeni s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude výpis vydán. Součástí výpisu je „ověřovací doložka“, která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí. Platba za výpis proběhne v hotovosti na pokladně MěÚ.

Postup vydávání ověřeného výpisu z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisu z Rejstříku trestů je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z Rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
V případě předání výpisu rejstříkem trestů je tento doplněn o ověřovací doložku a po zaplacení správního poplatku předán žadateli. V případě zaslání informace o nemožnosti vyřízení elektronicky, musí žadatel o výpis požádat formou papírové žádosti.

Výpis z evidence rejstříku trestů:
Co dostanete: Výpis z evidence Rejstříku trestů
Co potřebujete vědět: rodné číslo

Správní poplatky:
Žadatel zaplatí za vydání ověřeného výstupu správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění zákona č. 269/2007 Sb.:

Evidence Cena za 1. stranu Cena za další stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 50,- Kč 0,- Kč


Občané na Czech POINTech v budoucnu získají veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech. Czech POINTy by také měly umožňovat úředně ověřit dokumenty, listiny a podpisy a převést dokumenty do elektronické formy, učinit jakákoliv podání k úřadům veřejné správy a získat informace o průběhu řízení.