Informace o konci daňové složenky

Informace o novele zákona o dani z nemovitostí

Dne 1. 1. 2011 nabývá účinnosti novela ZDNE provedená zákonem č. 281/2009 Sb.

- nově je zde zakotvená zejména možnost podat daňové přiznání za spoluvlastnický

podíl na stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém prostoru

· Nové tiskopisy daňového přiznání k dani z nemovitostí na Rok 2011

· Složenky pro platby daně z nemovitostí v roce 2011

Daňovou složenku nahradí běžná složenka typu A, u níž bude poplatník hradit p

oštovní poplatek. Dosavadní způsob hromadného zpracování, termíny distribuce

složenek, tisk údajů o výši a splatnosti daně a další informace na alonži složenky by

měly být zachovány.

· Dne 1.1.2011 nabývá účinnosti zákon č.280/2009 Sb., daňový řád (dále jen

„daňový řád“).

Tento zákon nahrazuje dosavadní procesní předpis, a to zákon č.337/1992 Sb., o správě

daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“).

Daňový řád přináší celou řadu novinek, s kterými bychom Vás rádi alespoň ve stručnosti

seznámili. (viz přiložený soubor č.3)

Jednou z podstatných změn zakotvených v daňovém řádu je nově zavedený

pojem:

Pokuta za opožděné tvrzení daně

Pokud daňový subjekt nepodá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv

měl tuto povinnost, nebo jej podá po stanovené lhůtě se zpožděním delším než

5 pracovních dnů, je povinen uhradit pokutu ve výši stanovené zákonem, která podle

ust. § 250 odst. 1 daňového řádu  činí:

0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené

daně

Daňový řád stanoví, že výše pokuty za nepodání daňového přiznání nebo dodatečného

daňového přiznání, nebo podání po stanovené lhůtě se zpožděním delším 5 pracovních

dnů, bude činit vždy minimálně 500 Kč, pokud nebude vypočtená částka pokuty vyšší.

Daňový řád také stanoví maximální výši pokuty, která činí 300 000 Kč.

Pokuta se daňovému subjektu sděluje platebním výměrem, přičemž je splatná do 30 dnů

ode dne oznámení platebního výměru.

Správce daně  stanovenou pokutu nebude moci zcela ani částečně prominout.

Zanikla možnost  prominutí příslušenství daně z důvodu odstranění tvrdosti.